Ledenovereenkomst

 

TUSSEN HET GENOEMDE LID, PARTIJ TOT DEZE OVEREENKOMST, EN COÖPERATIEVE KREDIETVERENIGING KREDIETUNIE SheCredit U.A.

Deze Ledenovereenkomst (de “Overeenkomst”) is effectief per ………………. (de “Effectieve Datum”);

 

  1. …………………………..…………………..… gevestigd te ……………………………..…… op het adres ………………..…………………………met KvK-nummer ……………………………., hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ….................................. (Legitimatiebewijs en uittreksel KvK volgen),

 

  1. Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie SheCredit u.a., een Coöperatieve vereniging opgericht naar het recht van Nederland, gevestigd te Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer 76480909 (“Kredietunie SheCredit u.a.”, hetzij de “Coöperatie”), hierbij vertegenwoordigd door het Bestuur;

 

Ondergetekende sub 1 hierna te noemen “Lid”

Ondergetekenden sub 2 hierna te noemen “Bestuur”

 

Het doel van de Coöperatie is het werven van geldmiddelen van en het bevorderen van de kredietverlening aan leden, en het uit dien hoofde sluiten van overeenkomsten (waaronder de Overeenkomst) met de Leden, welke activiteiten mede omvatten:

a) het verstrekken van geldmiddelen aan Leden, vrouwelijke ondernemers, in het bijzonder ten behoeve van de bedrijfs- en beroepsuitoefening. Kredietunie SheCredit u.a. zal slechts geldmiddelen verstrekken aan Leden.
De middelen worden verstrekt na zorgvuldige kredietanalyse en tegen door de Kredietunie SheCredit u.a. voldoende geachte zekerheid;

b) het aantrekken van gelden van de Leden teneinde aan de uit het vorige lid voortvloeiende geldelijke behoeften van de Leden te kunnen voldoen, en

c) het verrichten van (rechts)handelingen die bevorderlijk zijn te achten voor de onder a. en b. Omschreven doeleinden.

 

De Coöperatie en het Lid wensen thans deze Overeenkomst aan te gaan. Op de Overeenkomst zijn de bepalingen en voorwaarden van de dienstverlening zoals deze staan vermeld in
de Statuten (akte van oprichting),
de Governance Code en
het Huishoudelijk Reglement van toepassing. 
Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart het Lid deze documenten te hebben ontvangen (via bovenstaande links toegankelijk) en van de bepalingen kennis te hebben genomen.


Het Lid verkrijgt stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (one (wo)man, one vote), de mogelijkheid obligaties te kopen en vrouwelijke leden krijgen tevens de mogelijkheid om een krediet aan te vragen.

Het Lid verklaart bij ondertekening en van deze Overeenkomst een legitimatiebewijs van de vertegenwoordigingsbevoegde en een uittreksel van de Kamer van Koophandel te zullen toezenden en de kosten van het lidmaatschap, te weten het entreegeld van € 150,-- te zullen voldoen op de bankrekening van SheCredit: NL62 INGB 0006 3574 48. 
Dit kan na invullen van het online formulier via een betaallink.

 

Een geldgevend Lid zal de door hem/haar toegezegde geldmiddelen conform daarover gemaakte afspraken met de Coöperatie voldoen. Een Lid dat financiering toegezegd heeft gekregen zal de geldmiddelen op de in de financieringsovereenkomst afgesproken wijze ontvangen op de door hem/haar aangegeven bankrekening. Het gefinancierde Lid dient rente en aflossing op de in de financieringsovereenkomst bepaalde wijze op de bankrekening van de Coöperatie te voldoen.

 

Het Lid verklaart om tenminste eenmaal per jaar in staat en bereid te zijn om aan de Algemene Ledenvergadering deel te nemen ter bespreking van de stand van zaken bij de Coöperatie, de toekomstplannen, de benoemingen van bestuurders en functionarissen van de verschillende organen van de Coöperatie, de goedkeuring van de jaarrekening van de Coöperatie en de bestemming van het batige saldo.