Klachtenregeling

 

Indienen klacht

Een klacht over het handelen of een product of dienst van SheCredit kan door de klager worden ingediend door een mail te zenden naar secretaris@shecredit.nl.
In de klacht dient tenminste te worden vermeld:

 • je naam, adres en het telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent;
 • een omschrijving van je klacht;
 • de door jou gewenste oplossing;
 • eventuele bijlagen om je klacht te onderbouwen.

 

Behandeling klacht

De secretaris of een ander bestuurslid van SheCredit zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan de klager de ontvangst van de klacht bevestigen.
In deze bevestiging zal worden vermeld:

 • Datum van ontvangst en inhoud van de klacht;
 • Een contactpersoon waar de indiener terecht kan voor meer informatie over de voortgang van de klachtenafhandeling.


De klacht zal worden behandeld door het bestuur van SheCredit.


Het bestuur van SheCredit zal zoveel als mogelijk in overleg treden met de klager om tot een passende oplossing te komen. Mocht er tussen het bestuur van SheCredit en de klager overeenstemming worden bereikt over een oplossing, dan zal dit schriftelijk aan de klager worden bevestigd.

Mocht er niet in overleg tot een oplossing kunnen worden gekomen, dan zal het bestuur binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie zenden.

In de reactie wordt in ieder geval het volgende weergegeven:

 • Datum van ontvangst en inhoud van de klacht;
 • Een korte weergave van de achtergrond en omstandigheden;
 • Het besluit van het bestuur met betrekking tot de klacht;
 • Eventuele acties van SheCredit in reactie op de klacht om deze zo mogelijk op te lossen;
 • De contactpersoon waar de klager terecht kan voor vragen.

 

Klachtenadministratie

SheCredit houdt een klachtenadministratie bij.
Hierin wordt in ieder geval verwerkt:

 • De naam en het adres van de klager;
 • De klacht, met de daarbij behorende dagtekening van ontvangst;
 • Een omschrijving van de klacht.
 • Een beschrijving van de wijze waarop SheCredit de klacht heeft behandeld.