Krediet Vragen

Aan kredietverlening bij SheCredit zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden en ook wij vragen eventueel zekerheden.
Het verschil met de banken is echter dat SheCredit bij het beoordelen van je aanvraag vooral naar de toekomst kijkt en naar je kwaliteiten als professional en ondernemer.
SheCredit kijkt naar de kansen van je bedrijf in plaats van voornamelijk naar het verleden en naar ratio’s.
Het aanvraagproces voor een krediet verloopt ook anders omdat je te maken hebt met ondernemers die thuis zijn in het bedrijfsleven.

Voor wie?

Je kunt een kredietaanvraag indienen wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een bestaand MKB bedrijf met aantoonbaar goed ondernemerschap
 • Je hebt als vrouw/vrouwen minimaal 50% van het eigenaarschap en de zeggenschap in het bedrijf
 • De financiering is uitsluitend bedoeld voor productiemiddelen en/of werkkapitaal. (Krediet voor maatschappelijk verantwoorde / innovatieve activiteiten heeft een pré)
 • De gevraagde financiering bedraagt minimaal € 25.000,– maximaal € 250.000,–
 • Co-financiering, stapelfinanciering c.q. deelfinanciering is optioneel
 • Je beschikt over een doordacht en actueel ondernemingsplan inclusief cashflowprognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
 • Je kredietaanvraag is niet bestemd voor verliesfinanciering, onroerend goed of levende have
 • Je moet als kredietaanvrager bereid zijn tot (het ontvangen van) coaching gedurende de looptijd van de lening


Als je aanvraag na een eerste screening door onze Poortwachter kansrijk wordt geacht en doorgaat naar de KredietCommissie voor een diepere Kredietanalyse, wordt € 250,- exc. btw in rekening gebracht voor kredietbehandelingsprovisie.
Dit is een zogenaamd ‘non-refundable’ bedrag (wordt niet terugbetaald) voor de inspanningen die wij verrichten om kredietverlening voor te bereiden en tot stand te brengen. 

Als je kredietaanvraag daarna een positief oordeel krijgt van de KredietCommissie en er genoeg (kredietgevende) leden intekenen op je lening, word je lid van SheCredit.
Je betaalt dan net als ieder ander lid de entree fee van € 150,-.

 

Soorten krediet en rente

Kredieten worden verstrekt voor 3 tot 7 jaar. De looptijd en aflossingsverplichting wordt mede bepaald door het type te financieren investering of activiteit.

De rente die een kredietnemer betaalt over een krediet is afhankelijk van het vastgestelde risicoprofiel. Voor de kredietnemers zal een hogere rente gelden dan de rente die de kredietgevers ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, vergoedingen aan de obligatiehouders en de operationele kosten van SheCredit.
De rentetarieven en leningsvoorwaarden worden vastgesteld door de ALV.

Aanvraagprocedure

Je legt contact met de Poortwachter van SheCredit via poortwachter@shecredit.nl.
Je stuurt deze Poortwachter de volgende informatie*:

 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Kopie paspoort of ID kaart
 • Creditcheck BKR-toetsing (indien negatieve registratie, toelichting meesturen)
 • Kredietvraag en onderbouwing waar het geld voor gebruikt gaat worden
 • Jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • Actueel en doordacht Businessplan (Investeringsplan) inclusief Balans-, resultaat en liquiditeitsprognose voor de komende 2-3 jaren.

(*Als je moeite hebt om deze informatie te (laten)produceren, neem dan evengoed contact op met de Poortwachter.
Mogelijk kunnen we hulp organiseren vanuit SheCredit.)

Na ontvangst hiervan, wordt contact met je opgenomen voor een persoonlijk gesprek.

Het proces omvat de volgende 4 stappen:

 1. Screening: eerste inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door de Poortwachter (Bestuurslid van SheCredit) op basis van de ontvangen documenten.
  Indien op basis van de ingezonden informatie en het gesprek met de aanvrager de aanvraag in behandeling wordt genomen, ontvangt de aanvrager een factuur voor kredietbeoordelingskosten ad  € 250,-. 
  Na betaling van de factuur, volgt stap 2.

 2. Benoeming Sponsor: de poortwachter overlegt met de coachingcommissie of één van de leden in staat en bereid is om de kredietvraagster in het kredietaanvraagproces binnen SheCredit te begeleiden. Dit lid wordt als Sponsor in contact gebracht met de kredietvraagster. Sponsor en kredietvraagster worden beiden aan de Kredietkommissie voorgesteld.
  Bij een goede click en toekenning van het krediet,  kan de sponsor in een later stadium tot coach worden benoemd.

 3. Beoordeling: de aanvraag wordt voorgelegd ter beoordeling op haalbaarheid en risico aan de Kredietcommissie. Na goedkeuring door de Kredietcommissie neemt het Bestuur uiteindelijk het besluit om de aanvraag voor te leggen aan de leden om in te tekenen als kredietverstrekker.

 4. Verstrekking: Na voltekening van de aanvraag door kredietverstrekkende leden en nadat je lidmaatschap formeel rond is, wordt de kredietovereenkomst opgesteld en ondertekend. Er wordt ook een coach toegewezen en het geld wordt verstrekt.

Doorlooptijd van je aanvraag

Het doel is dat de verwerking van je aanvraag  maximaal 6 weken in beslag neemt,
mede afhankelijk van de snelheid en accuraatheid van de gevraagde informatie.

Heb je vragen of wil je een aanvraag indienen?

Mail dan onze Poortwachter, Lianne Ebbinkhuijsen
via poortwachter@shecredit.nl of vul een contactformulier in.