Krediet Geven

Kredietgevers die als geldverstrekker lid worden van SheCredit zijn maatschappelijk betrokken (oud-) ondernemers die een warm hart hebben voor het in coöperatief verband ondersteunen van bedrijven die geleid worden door vrouwen.
Die met ons geloven in gemeenschapszin, de menselijke maat en die het besef van een deel- en circulaire economie willen vergroten. Die ook menen dat de tijd voorbij is dat het alleen gaat om aandeelhouderswaarde en een ‘winner takes it all’ mentaliteit.
En die zien dat ondersteunen van vrouwelijk ondernemerschap veel potentieel kan vrijmaken met een positief effect of werkgelegenheid en groei van de economie.


Kredietgevende leden zijn (gewezen) ondernemers die bereid zijn om hun kennis, ervaring en geld beschikbaar te maken voor vrouwelijke ondernemers met potentie. Alle leden samen zijn eigenaar van SheCredit. Zowel mannen als vrouwen kunnen lid worden als kredietverstrekker.

Inleg

Een kredietgevend lid kan maximaal € 500.000,– en minimaal € 1.000,– inleggen.

Rente

Om lid te kunnen worden storten kredietgevers een eenmalig entree fee van € 150,- in de kas van SheCredit. Deze entree fee wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de SheCredit.

Voor leden bestaat de mogelijkheid om resultaat delende obligaties te kopen. Op de obligaties wordt een maatschappelijk verantwoorde rente vergoed ter vaststelling door de Algemene Ledenvergadering, die hoger kan liggen dan de rente op vrij opneembare spaargelden bij banken. Het geld van obligaties wordt uitsluitend besteed aan kredietverlening.

Van de door de kredietnemer betaalde rente wordt een percentage ingehouden ter dekking van de operationele kosten van SheCredit. 

Anders dan crowdfunding

SheCredit is een Common Bond kredietunie die werkt met een gemeenschappelijke kas. Ieder geldgevend lid stort zijn of haar spaargeld (de opbrengst van gekochte obligaties) in deze gemeenschappelijke kas, die eigendom is en blijft van de leden.
Ieder lid heeft 1 stem, maar het resultaat van SheCredit wordt verdeeld naar rato van ieders inbreng in deze kas. Eén van de geldgevende leden coacht de kredietnemer; zonder coach is er geen krediet.

De lotsverbondenheid tussen de leden van een kredietunie schept een weloverwogen eigenbelang om hun kennis, ervaring en netwerken met kredietnemers te delen, zodat de kredietnemer succesvol is en blijft. Immers hun spaargeld is “at stake”!

Bij Common Bond kredietunies worden kredietbeslissingen zorgvuldig door een gekozen kredietcommissie geanalyseerd en beheerd, die bestaat uit professionals.


Deze onderlinge kredietverlening, van, voor en door MKB ondernemers is een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan, omdat grote banken niet altijd meer in staat zijn om aan de kredietbehoefte van het MKB, met name het kleinbedrijf te voldoen.

Bij Crowdfunding worden ondernemers in staat gesteld om individueel in te schrijven op een krediet aan een MKB ondernemer. Het rendement en het risico per krediet wordt niet gedeeld tussen alle leden van het crowdfunding platform, maar slechts tussen de investeerders die in het krediet hebben geparticipeerd. Er is geen solidariteit tussen alle deelnemers in het platform, maar slechts tussen de participanten in een krediet. Het eigenbelang en winstmaximalisatie van een individuele investeerder weegt zwaarder dan de lotsverbondenheid en het gezamenlijke belang van de kredietunie. Het behalen van rendement voor het individuele investerende lid staat centraal. De kredietbeslissing wordt uiteindelijk genomen door één of enkele leden die besluiten in één of meer specifieke kredieten te participeren.!!
Voor de uitoefening van haar activiteiten is SheCredit niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op financieel toezicht (Wft). Als vrijgestelde Kredietunie staan we niet onder toezicht van DNB.

Anders dan een bank

SheCredit is een goed alternatief voor een bank. Kredietgevers en kredietnemers worden door SheCredit bij elkaar gebracht. De kredietbeoordeling vindt plaats door ervaren professionals met focus op kwaliteit en passie van de onderneemsters, het product en/of de dienst en de markt. SheCredit werkt zonder winstoogmerk.

 

Bij Banken kennen spaarders en kredietnemers elkaar allang niet meer. Bovendien kunnen banken, vanwege de toegenomen controle kosten de kleinere kredietvraag, niet meer bedienen. MKB-ondernemers die werkkapitaal financiering zoeken, zijn steeds vaker aangewezen op de z.g. niet-bancaire financieringsmarkt van lease- en factoring maatschappijen, Venture Capital maatschappijen, Crowdfunding Platforms en Kredietunies.

Kredietunies kunnen goed samenwerken met banken (stapelen), waar het gaat om het verstrekken van achtergestelde leningen, waarbij het aansprakelijk vermogen van MKB-ondernemers zover toe kan nemen dat financiering door banken juist wel weer voldoende is.

Bovendien kan de coaching door de kredietunie een extra waarborg bieden voor het relatiebeheer, dat voor banken vaak te duur is en vervangen is door kunstmatig intelligente controlesystemen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op!