Privacyverklaring

Wij, Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Shecredit U.A. (‘SheCredit’) achten het van groot belang dat er secuur met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) door ons verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring vind jij informatie over ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.shecredit.nl  (‘Website’) worden gepubliceerd.

 

1) PERSOONSGEGEVENS

 

 • Het doel van SheCredit is het werven van geldmiddelen van en het bevorderen van de kredietverlening aan leden, en het uit dien hoofde sluiten van overeenkomsten met haar leden. Om deze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten.

 

 • Persoonsgegevens worden onder andere verstrekt door het aangaan van de ledenovereenkomst, het invullen van het inschrijfformulier en/of het contactformulier op onze website. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden door ons verwerkt en bewaard.

 

2) IDENTITEIT

 

 • De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

 

 • Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Shecredit U.A., statutair gevestigd te Leiden met als postadres Vosmaerstraat 37 2651 AX Berkel en Rodenrijs en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 76480909.

 

3) SOORTEN PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN GEBRUIK

 

 • Door ons worden de navolgende persoonsgegevens verzameld en bewaard:

 

Leden

Soort persoonsgegevens

o  Contactgegevens van leden of diens wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer);

o  Financiële gegevens;

o  Burgerservicenummer (‘BSN’) (bijzondere persoonsgeven);

Doeleinden

o  De uitvoering van de ledenovereenkomst en het beheer van de daaruit voortvloeiende relaties;

o  Uitvoering geven aan verzoek tot kredietverlening;

o  Relatiebeheer, marketing, ledenadministratie en servicedoeleinden;

Rechtsgrond

o  Uitvoering van de ledenovereenkomst;

o  Uitvoering verzoek kredietverlening;

o  Het voldoen aan wettelijke (administratie)verplichtingen;

o  Het voldoen aan (contractuele) vereisten inzake (beroepsaansprakelijkheid)verzekeringen;

o  Het behartigen van het gerechtvaardigde belang om de ledenovereenkomst zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren;

Bewaartermijn

o  Tot maximaal 5 jaren na de beëindiging van de ledenovereenkomst.

Gevolgen niet verstrekken gegevens

o  Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij de opdracht ten behoeve van een lid mogelijk niet (volledig) uitvoeren.

 

Gebruikers van onze website

Soort persoonsgegevens

o  Contactgegevens van de gebruiker (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer);

o  Het door de gebruiker achtergelaten bericht, inclusief eventueel door de gebruiker opgenomen persoonsgegevens in dat bericht;

o  Cookies (zie hiervoor verder onder punt 6) van deze privacyverklaring;

Doeleinden

o  Servicedoeleinden; ter volledige behandeling van het bericht van de gebruiker;

o  Relatiebeheer, marketing, ledenadministratie;

Rechtsgrond

o  Behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo

efficiënt mogelijk aan gebruikers van de website te verlenen;

Bewaartermijn

o  Tot maximaal de duur die nodig is om de inhoud van jouw verzoek volledig te kunnen behandelen en afhandelen, maar niet langer dan een jaar tenzij er een ledenovereenkomst wordt gesloten;

Gevolgen niet verstrekken gegevens

o  Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij het bericht mogelijk niet (volledig) in behandeling nemen.

 

4) KOPIE IDENTITEITSBEWIJS

 

 • Wij zijn wettelijk verplicht de identiteit van de leden vast te stellen en deze te verifiëren. Om te kunnen bewijzen dat aan deze plicht is voldaan, mag een kopie of scan van het identiteitsbewijs van een lid gemaakt en bewaard worden. Deze wettelijke verplichting is neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een kopie zal niet met derden worden gedeeld, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht.

 

5) BEWAARTERMIJNEN

 

 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals hiervoor onder punt 3) van deze privacyverklaring genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke (bewaar)verplichtingen jouw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

 

6) GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

 

 • Persoonsgegevens worden niet zonder jouw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht of dit noodzakelijk is voor het uitvoering geven aan de ledenovereenkomst of het behandelen van een kredietaanvraag. Als wij derden toegang geven tot jouw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, met inachtneming van de op de grond de wet vereiste (geheimhoudings-, en beveiligings) maatregelen en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Om dat te waarborgen hebben wij met alle partijen aan wie zij jouw persoonsgegevens verstrekt, contractuele afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomsten).

 

7) GEBRUIK COOKIES

 

 • Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer of op jouw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten. Jij kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

8) RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

 

 • Jij kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als jij van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 • Jij hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat jij kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

 

 • Als jij vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun jij deze persoonsgegevens laten corrigeren. Jij kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

 

 • Jij kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

 

 • Jij kunt ons tenslotte vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

 

 • Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

 

 • Jij kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs via secretaris@shecredit.nl. Vergeet niet om jouw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken en de pasfoto af te dekken, voordat jij deze meestuurt. Jij krijgt binnen 4 weken antwoord.

 

9) BEVEILIGING

 

 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om jou te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van jouw persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

 

 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij jou zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren jou ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

10) WEBSITES DERDEN

 

 • Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

11) CONTACT EN KLACHTEN

 

 • Voor vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun jij contact opnemen met de secretaris via secretariaat@shecredit.nl.

 

 • Natuurlijk helpen wij jou graag verder als jij klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Mocht jij desondanks een klacht hebben over ons gebruik van jouw gegevens, dan heb jij op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.