Krediet vragen

Aan kredietverlening bij SheCredit zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden en ook wij vragen eventueel zekerheden van u. Het verschil met de banken is echter dat SheCredit bij het beoordelen van uw aanvraag naar de toekomst kijkt en naar uw kwaliteiten als professional en ondernemer. SheCredit kijkt naar de kansen van uw bedrijf in plaats van voornamelijk naar het verleden en naar ratio’s. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt ook anders dan bij een bank omdat u te maken heeft met ondernemers die thuis zijn in het bedrijfsleven.Voor wie?

Je kunt een kredietaanvraag indienen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een bestaand MKB bedrijf met aantoonbaar goed ondernemerschap
 • Je hebt als vrouw/vrouwen minimaal 50% van het eigenaarschap en de zeggenschap in het bedrijf
 • De financiering is uitsluitend bedoeld voor productiemiddelen en/of werkkapitaal. (Inzet van het krediet voor maatschappelijk verantwoorde / innovatieve activiteiten heeft een pré)
 • De financiering bedraagt minimaal € 25.000,– maximaal € 250.000,–
 • Co-financiering, stapelfinanciering c.q. deelfinanciering is optioneel
 • Je beschikt over een doordacht en actueel ondernemingsplan inclusief cashflowprognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
 • Je kredietaanvraag is niet bestemd voor verliesfinanciering, onroerend goed of levende have
 • Je moet als kredietaanvrager bereid zijn tot (ontvangen van) coaching gedurende de looptijd van de lening

Een kredietaanvrager wordt nadat haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van SheCredit.
Daartoe wordt aan de kredietnemer de entree fee van € 150,- in rekening gebracht.Soort krediet

Kredieten worden verstrekt voor 3 tot 7 jaar. De looptijd en aflossingsverplichting wordt mede bepaald door het type te financieren investering of activiteit.


Rente

De rente die een kredietnemer betaalt over een krediet is afhankelijk van het vastgestelde risicoprofiel en is maandelijks te betalen. Voor de kredietnemers zal een hogere rente gelden dan de rente die de kredietgevers ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, vergoedingen aan de obligatiehouders en de operationele kosten van SheCredit. De rentetarieven en leningsvoorwaarden worden vastgesteld door de ALV.


Aanvraagprocedure

Na ontvangst door SheCredit van de volgende info, vindt een intake plaats:
* Uittreksel KvK
* Kopie paspoort/ID-kaart
* BKR check (indien negatieve registratie, toelichting meesturen)
* Jaarcijfers van de laatste 3 jaren
* Een actueel ondernemingsplan inclusief cashflowprognose voor de komende 3 jaren.
* Kredietvraag en onderbouwing waar het geld voor gebruikt gaat worden.

Er wordt dan contact opgenomen met de aanvrager voor een persoonlijk gesprek.
Doel is dat de verwerking van uw aanvraag  maximaal 6 weken in beslag neemt,
mede afhankelijk van de snelheid en accuraatheid van de gevraagde informatie.

Het aanvraagproces omvat dus de volgende 3 stappen:

 1. Screening: eerste inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door de Poortwachter (Bestuurslid van SheCredit) op basis van de ontvangen documenten. Indien op basis van de ingezonden informatie en het gesprek met de aanvrager de aanvraag in behandeling wordt genomen, ontvangt de aanvrager een factuur voor kredietbehandelingskosten ad  € 400,-.  Na betaling van de factuur, volgt stap 2.
 2. Sponsor: de poortwachter overlegt met de coachingcommissie of één van de leden in staat en bereid is om de kredietvraagster in het kredietaanvraagproces binnen SheCredit te begeleiden. Dit lid wordt als Sponsor in contact gebracht met de kredietvraagster. Sponsor en kredietvraagster worden beiden aan de Kredietkommissie voorgesteld. Bij een goede click en toekenning van het krediet, kan de sponsor in een later stadium tot coach worden benoemd.
 3. Beoordeling: de aanvraag wordt voorgelegd ter beoordeling op haalbaarheid en risico aan de Kredietcommissie. Na goedkeuring door de Kredietcommissie neemt het Bestuur uiteindelijk het besluit om de aanvraag voor te leggen aan de leden om in te tekenen als kredietverstrekker.
 4. Verstrekking: Na voltekening van de aanvraag door kredietverstrekkende leden en nadat je lidmaatschap formeel rond is, wordt de kredietovereenkomst opgesteld en ondertekend. Er wordt ook een coach toegewezen en het geld wordt verstrekt.Heb je Vragen of wil je een Aanvraag indienen?

Mail dan onze Poortwachter, Lianne Ebbinkhuijsen
via poortwachter@shecredit.nl of vul een contactformulier in. 


Krediet aanvragen?

Klik dan hier