Algemene voorwaarden

Algemene kredietvoorwaarden SheCredit

Artikel 1 Definities:

 1. In de Algemene Kredietvoorwaarden wordt verstaan onder:

–           Algemene Kredietvoorwaarden: deze algemene voorwaarden;

–           SheCredit: de coöperatieve kredietvereniging die Krediet verstrekt, als ook haar eventuele rechtsopvolger(s);

–           Onderneming: het lid van SheCredit aan wie het krediet is verstrekt, daaronder begrepen de eventuele
            mededebiteuren, alsmede haar rechtsopvolger(s);

 • Kredietovereenkomst: de overeenkomst waar op de Algemene Kredietvoorwaarden van toepassing zijn verklaard, alsmede elke schriftelijke aanvulling en/of wijziging op die overeenkomst;

–           Krediet: elk ter zake van de kredietovereenkomst verstrekt en/of nog uitstaand bedrag dat de Onderneming aan
            SheCredit verschuldigd is;

–           Algemene Leden Vergadering: de vergadering van de leden van SheCredit;

–           Coaching: de coaching en begeleiding van de Onderneming door een door SheCredit aangewezen coach in het
            kader van de coaching gedurende de looptijd van de Kredietovereenkomst.

Artikel 2 Werkingssfeer:

 1. De Algemene Kredietvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen SheCredit en de Onderneming, voor zover daarvan niet is afgeweken in overeenkomsten en/of in andere voorwaarden. Als door of namens een Onderneming andere (algemene) voorwaarden van toepassing worden verklaard, gelden die niet in de rechtsverhouding met SheCredit, tenzij SheCredit daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 2. Op de Algemene Kredietvoorwaarden en de kredietovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt of anders is overeengekomen.
 3. Onderneming kan slechts een beroep doen op de door SheCredit afgegeven verklaringen en mededelingen, indien deze schriftelijk zijn geschied.

Artikel 3 Zorgplicht SheCredit:

 1. SheCredit neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de leden, in bijzonder van Ondernemingen. Geen van de bepalingen van deze Algemene Kredietvoorwaarden of van de door SheCredit gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen.
 2. De Onderneming neemt jegens SheCredit de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van SheCredit. De Onderneming stelt SheCredit in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren. De Onderneming mag van de diensten en/of producten van SheCredit geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, waaronder begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, dienstbaar is aan strafbare feiten of schadelijk is voor SheCredit of haar reputatie of voor de integriteit van het financiële stelsel.

Artikel 4 Inschakeling derden:

 1. SheCredit mag bij haar dienstverlening gebruik maken van derden en werkzaamheden (deels) uitbesteden. SheCredit mag onder meer kredietanalyse, kredietbeoordeling, de rating, de kredietadministratie, de zekerheden-administratie, de bewaring van zekerheden, het kredietbeheer, al dan niet op naam van SheCredit, aan derden uitbesteden.
 2. SheCredit neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Als de Onderneming zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van die keuze voor rekening van de Onderneming.

Artikel 5 Gegevens Onderneming:

De Onderneming en haar vertegenwoordigers zijn verplicht aan SheCredit alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer hun naam, geboortedatum, burgerlijke staat, handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid, huwelijks-of partnerschapsgoederenregime, rechtsvorm, woon-en/of (statutaire) vestigingsplaats, -voor zover van toepassing -hun inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of andere registers en hun BTW-nummer. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan SheCredit worden meegedeeld. SheCredit mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren. Als de Onderneming een rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn de Onderneming en haar vertegenwoordigers tevens verplicht op eerste verzoek van SheCredit inzicht te verschaffen in de eigendoms-en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.

Artikel 6 Handtekening:

De Onderneming en haar vertegenwoordigers deponeren op eerste verzoek van SheCredit een voorbeeld van hun handgeschreven handtekening bij SheCredit op een wijze en/of in een vorm als door SheCredit bepaald. Het van een persoon verkregen voorbeeld geldt tegenover SheCredit als weergave van zijn actuele handgeschreven handtekening, ongeacht de hoedanigheid waarin hij tegenover SheCredit handelt, totdat SheCredit van een wijziging in kennis is gesteld.

Artikel 7 Volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid:

 1. De Onderneming mag aan een derde volmacht geven om namens hem met SheCredit te handelen. De gevolmachtigde is niet bevoegd de aan hem verleende volmacht door te geven aan een derde. De Onderneming is tegenover SheCredit aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen, die zijn aangegaan door de gevolmachtigde. SheCredit kan verlangen dat een volmacht op een bepaalde wijze en/of in een bepaalde vorm en/of volgens een bepaalde procedure wordt gegeven. SheCredit hoeft niet met een gevolmachtigde te (blijven) handelen.
 2. Als de bevoegdheid van een vertegenwoordiger van de Onderneming eindigt of zich in verband met die bevoegdheid een wijziging voordoet, is de Onderneming verplicht, ongeacht inschrijving in de openbare registers daarvan, dat einde of die wijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk aan SheCredit mee te delen. SheCredit mag opdrachten die aan haar zijn gegeven door een vertegenwoordiger voordat of kort nadat SheCredit die mededeling van het einde of de wijziging heeft ontvangen, rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.
 3. De Algemene Kredietvoorwaarden en alle overige tussen de Onderneming en SheCredit toepasselijke bepalingen, regels en beperkingen zijn van overeenkomstige toepassing op de vertegenwoordiger in verband met de uitoefening van zijn vertegenwoordiging. De Onderneming is verantwoordelijk voor de naleving daarvan door haar vertegenwoordiger en zal er voor zorgen dat de Onderneming en de vertegenwoordiger elkaar volledig geïnformeerd houden over al hetgeen voor hen als Onderneming en vertegenwoordiger van belang is of kan zijn.

Artikel 8 Persoonsgegevens:

SheCredit mag persoonsgegevens van de vertegenwoordigers van de Onderneming, alsmede gegevens met betrekking tot door de Onderneming afgenomen producten en diensten, verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en SheCredit bindende gedragscodes en deze binnen de groep waartoe SheCredit behoort uitwisselen voor het beheer van de relatie met de Onderneming, ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die SheCredit inschakelt bij haar bedrijfsvoering of de uitvoering van diensten. Dit kan, onder meer in het kader van het betalingsverkeer via een bank.

Artikel 9 Continuïteit in dienstverlening:

SheCredit stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel, maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. SheCredit streeft ernaar onderbreking / storing, voor zover dit binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te verhelpen.

Artikel 10 Overlijden van degene die de Onderneming drijft:

 1. Het volgende is van toepassing als de Onderneming een personenvennootschap is. SheCredit moet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld van het overlijden van degene die de Onderneming drijft. Zolang SheCredit niet op deze wijze in kennis is gesteld van het overlijden van de Onderneming, mag zij door of namens hem gegeven opdrachten (blijven) uitvoeren. SheCredit mag opdrachten die aan haar zijn gegeven voordat of kort nadat SheCredit in kennis is gesteld van het overlijden van een Onderneming rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.
 2. Na het overlijden van degene die de Onderneming drijft, kan SheCredit verlangen dat degene(n) die stelt/stellen bevoegd te zijn (rechts)handelingen met betrekking tot de nalatenschap van degene die de Onderneming drijft te verrichten ten bewijze daarvan een verklaring van erfrecht, afgegeven door een Nederlandse notaris, en/of andere door SheCredit acceptabel geoordeelde documenten aan SheCredit overlegt/overleggen.
 3. SheCredit is niet verplicht opnieuw informatie te verschaffen over handelingen en transacties die zijn verricht voor het moment van het overlijden van degene die de Onderneming drijft.

Artikel 11 Naam en adres van de Onderneming:

 1. De Onderneming deelt SheCredit mee naar welk adres voor hem bestemde documenten en/of informatie kan worden gezonden. De Onderneming deelt naam- en adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan SheCredit mee. Als het adres van de Onderneming door haar toedoen niet (meer) bij SheCredit bekend is, kan SheCredit onderzoek doen naar het adres van de Onderneming, maar is daartoe niet verplicht. De kosten van een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de Onderneming. De Onderneming die geen bij de SheCredit bekend adres heeft, wordt geacht haar postadres te hebben gekozen op het adres waar SheCredit gevestigd is, tenzij anders overeengekomen.
 2. Als een product of dienst van SheCredit door twee of meer personen wordt afgenomen, zendt SheCredit de documenten en/of informatie naar het adres dat door die personen aan SheCredit is opgegeven. Als daarover geen overeenstemming (meer) bestaat tussen die personen, mag SheCredit zelf kiezen naar welk adres van die personen zij de documenten en/of informatie zendt.

Artikel 12 Nederlandse taal:

De communicatie tussen SheCredit en de Onderneming geschiedt in het Nederlands, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. SheCredit kan verlangen dat de Onderneming documenten die luiden in een andere taal dan het Nederlands, ten genoegen van haar op kosten van de Onderneming in het Nederlands of in een andere door SheCredit akkoord bevonden taal laat vertalen door een daartoe naar het oordeel van SheCredit bekwaam persoon. Een in Nederland in de desbetreffende taal beëdigd vertaler is in ieder geval daartoe bevoegd.

Artikel 13 Gebruik van communicatiemiddelen:

De Onderneming is verplicht in het verkeer met SheCredit zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik van internet, fax, e-mail, post of andere communicatiemiddelen.

Artikel 14 Gegevens en opdrachten:

 1. De Onderneming draagt er zorg voor dat SheCredit tijdig beschikt over alle gegevens waarvan SheCredit aangeeft of waarvan de Onderneming redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening door SheCredit. De Onderneming draagt er zorg voor dat tot SheCredit of tot een door SheCredit aangewezen derde gerichte verklaringen, zoals opdrachten, opgaven en mededelingen aan SheCredit, duidelijk en volledig zijn en de juiste gegevens bevatten. De Onderneming houdt zich daarbij aan door SheCredit gegeven voorschriften en aanwijzingen.
 2. De Onderneming maakt bij haar tot SheCredit, of tot een door SheCredit aangewezen derde, gerichte verklaringen gebruik van door SheCredit voorgeschreven of goedgekeurde gegevensdragers of communicatiemiddelen. De Onderneming gebruikt deze met inachtneming van door SheCredit gegeven voorschriften en aanwijzingen.

Artikel 15 Bewijskracht en bewaartermijn administratie:

Tegenover de Onderneming strekt een uittreksel uit de administratie van SheCredit tot volledig bewijs, behoudens door de Onderneming geleverd tegenbewijs. SheCredit hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen. Onderneming kan slechts een beroep doen op de door SheCredit afgegeven verklaringen en mededelingen, indien deze schriftelijk zijn geschied.

Artikel 16 Controle van door SheCredit verschafte gegevens en uitgevoerde opdrachten:

 1. De Onderneming dient de door SheCredit aan hem verzonden of op een andere wijze aan hem ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota’s of andere opgaven of andere gegevens zo spoedig mogelijk na ontvangst te controleren. Als SheCredit aan de Onderneming dergelijke berichten elektronisch ter beschikking stelt, dient de Onderneming de gegevens zo spoedig mogelijk te controleren nadat zij aan hem ter beschikking zijn gesteld. Als datum van verzending of terbeschikkingstelling geldt de datum van verzending of terbeschikkingstelling zoals die blijkt uit kopieën, verzendlijsten of anderszins uit de administratie van SheCredit. De Onderneming dient zo spoedig mogelijk te controleren of SheCredit door of namens hem gegeven opdrachten juist en volledig heeft uitgevoerd. Als de Onderneming geen bericht van SheCredit ontvangt, terwijl hij weet of zou moeten weten dat hij een bericht van SheCredit kan verwachten, stelt hij SheCredit daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
 2. Als de Onderneming een onjuistheid of onvolledigheid in de communicatie constateert, moet hij SheCredit daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen en alle redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van (verdere) schade. Als SheCredit constateert dat zij een fout of vergissing heeft gemaakt, herstelt zij die zo spoedig mogelijk. SheCredit stelt de Onderneming zo spoedig mogelijk in kennis van de geconstateerde fout of vergissing.
 3. SheCredit is bevoegd een fout of vergissing zonder instemming van de Onderneming te herstellen en om een onterechte boeking ongedaan te maken. SheCredit is bevoegd om de creditering van een rekening van de Onderneming ingevolge een door een beschikkingsonbevoegde of handelingsonbekwame persoon gegeven opdracht ongedaan te maken.
 4. Als de Onderneming een kopie vraagt van al eerder door SheCredit aan hem verstrekte gegevens, zal SheCredit die binnen redelijke termijn en tegen vergoeding van door SheCredit te maken redelijke kosten aan de Onderneming verschaffen, tenzij SheCredit de gegevens niet meer heeft of SheCredit een redelijke grond heeft om niet aan het verzoek te voldoen.

Artikel 17 Goedkeuring opgaven SheCredit:

Als de Onderneming de inhoud van de door of namens SheCredit aan hem gezonden of ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota’s, andere opgaven of andere gegevens van SheCredit aan de Onderneming niet schriftelijk heeft betwist binnen dertien maanden nadat die gegevens door of namens SheCredit aan de Onderneming ter beschikking zijn gesteld, geldt de inhoud van die gegevens in elk geval en onverminderd de voor de Onderneming uit artikel 16 voortvloeiende verplichtingen als door de Onderneming te zijn goedgekeurd. Als in die gegevens rekenfouten voorkomen, herstelt SheCredit die, ook nadat de termijn van dertien maanden is verstreken.

Artikel 18 Bewaar-en geheimhoudingsplicht:

 1. De Onderneming dient aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie-en beveiligingsmiddelen, passen, pin-en toegangscodes en wachtwoorden zorgvuldig te bewaren en behandelen. De Onderneming dient met persoonlijke pin-en toegangscodes en dergelijke zorgvuldig om te gaan en deze geheim te houden voor andere personen. De Onderneming houdt zich aan de door SheCredit gegeven beveiligingsvoorschriften.
 2. Als de Onderneming weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat door of namens SheCredit aan hem ter beschikking gestelde middelen in handen van een onbevoegde zijn geraakt of daarmee misbruik is of kan worden gemaakt of dat een onbevoegde haar pin-en/of toegangscode(s) kent, dient hij daarvan terstond mededeling te doen aan SheCredit.

Artikel 19 Vervroegde opeisbaarheid:

Als de Onderneming enige verplichting jegens SheCredit niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is SheCredit bevoegd de Kredietovereenkomst op te zeggen en het krediet (waaronder begrepen rente en kosten) direct op te eisen, tenzij dit gelet op de geringe betekenis van het verzuim niet gerechtvaardigd is. Als SheCredit gebruik maakt van deze bevoegdheid, is Onderneming direct drie maanden boeterente verschuldigd. Deze opzegging en/of opeising geschiedt schriftelijk met vermelding van de reden. SheCredit heeft deze bevoegdheid in ieder geval in de volgende gevallen:

 1. bij niet nakoming door Onderneming van enige verplichting uit de Kredietovereenkomst of de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, tenzij binnen acht (8) dagen na ingebrekestelling de verplichting alsnog is nagekomen;
 2. bij beslag op een goed van de Onderneming, surseance van betaling van de Onderneming,
  toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling en in alle andere gevallen waarin Onderneming het vrije beheer over haar vermogen verliest;
 3. indien de Onderneming haar bedrijfsactiviteiten staakt;
 4. indien na het verstrekken van het krediet blijkt dat de Onderneming voor of bij het aangaan van de Kredietovereenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt of relevante gegevens ten aanzien van haar persoon verborgen heeft gehouden;
 5. indien de Onderneming de afspraken die in het kader van de Coaching gedurende de looptijd
  van de Kredietovereenkomst worden gemaakt niet of niet naar behoren nakomt;
 6. indien niet of niet langer aan een of meer van de voorwaarden of bepalingen van de aan de
  Onderneming uitgebrachte en door hem geaccepteerde offerte wordt voldaan;
 7. indien SheCredit grond heeft te vrezen dat de Onderneming in de nakoming van haar hiervoor
  genoemde verplichtingen tekort zal schieten;
 8. bij opzegging van de relatie tussen Onderneming en SheCredit;
 9. indien de Onderneming zich buiten Nederland vestigt;
 10. indien de Onderneming is uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 11. indien de rechtsvorm van de Onderneming wijzigt;
 12. bij ontbinding van de vennootschap of rechtspersoon;
 13. bij verlies van de rechtspersoonlijkheid;
 14. bij beëindiging van de bevoegdheid van een of meerdere vertegenwoordigers van de rechts-

Bij opzegging of opeising van het krediet blijven de bepalingen uit de Kredietovereenkomst van kracht tussen partijen zolang de Onderneming niet aan haar verplichtingen, uit welke hoofde ook, jegens SheCredit heeft voldaan.

Artikel 20 Aflossing, boetevrije vervroegde aflossing:

 1. De Onderneming is vanaf een (1) jaar na ontvangst van het krediet bevoegd om naast de verplichte aflossingen het krediet (algeheel of gedeeltelijk) af te lossen, met dien verstande dat de Onderneming SheCredit uiterlijk negen maanden na ontvangst van het krediet schriftelijk op de hoogte stelt van dit voornemen. Bij aflossing in overeenstemming met dit artikellid, is Onderneming geen boeterente verschuldigd.
 2. Zodra SheCredit de algehele aflossing op haar bankrekening heeft ontvangen (waaronder ook betaling van rente en kosten) en Onderneming derhalve aan al haar verplichtingen uit de Kredietovereenkomst heeft voldaan, eindigt de Kredietovereenkomst.
 3. Bij ontvangst van een gedeeltelijke aflossing door SheCredit op haar bankrekening, zal het ontvangen bedrag eerst worden aangewend ter voldoening aan eventuele openstaande renteverplichtingen en vervolgens in mindering worden gebracht op de hoofdsom.
 4. Het minimale bedrag dat in overeenstemming met het eerste lid van dit artikel tussentijds afgelost mag worden, bedraagt € 2.000,00 met de frequentie van maximaal eens per maand.
 5. Indien de Onderneming binnen een (1) jaar na kredietverstrekking het krediet algeheel wenst af te lossen, is de Onderneming een vergoeding aan SheCredit verschuldigd. Deze vergoeding is een (1) jaar rente over de oorspronkelijke hoofdsom op basis van het overeengekomen rentepercentage verminderd met de tot dan toe reeds betaalde rente.
 6. Gedeeltelijke aflossingen(en) binnen een (1) jaar na ontvangst van het krediet zijn niet mogelijk.
 7. Voor het geval na overlijden van de Onderneming de verzekeraar een uitkering doet op grond van de overeenkomst van overlijdensrisicoverzekering die niet toereikend mocht blijken te zijn om de restantschuld volledig af te lossen, kan de restantschuld, na verrekening van de uitkering, aan de rechtsopvolgers onder algemene titel van Onderneming worden kwijtgescholden, indien daartoe, zulks ter uitsluitende beoordeling van SheCredit, aanleiding mocht bestaan.

Artikel 21 Provisies, rente en kosten:

 1. SheCredit brengt voor haar dienstverlening provisies, rente en kosten in rekening. SheCredit mag de hoogte hiervan wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de hoogte van die provisies, rente en kosten niet vooraf tussen de Onderneming en SheCredit is overeengekomen, zal SheCredit de bij haar gebruikelijke provisies, rente en kosten in rekening brengen.
 2. In haar dienstverlening informeert SheCredit de Onderneming zo veel als redelijkerwijs mogelijk over de hoogte van haar tarieven (provisies, rente, kosten). SheCredit draagt er zorg voor dat informatie hierover op eenvoudige wijze verkrijgbaar is.
 3. De Onderneming dient de door hem verschuldigde provisies, rente en kosten op de juiste valutadag op een door SheCredit aan te geven bankrekening te storten. De door SheCredit genoemde termijn is een fatale termijn. Overschrijding hiervan leidt ertoe dat Onderneming van rechtswege in verzuim verkeert.

Artikel 22 Creditering onder voorbehoud:

Bij creditering van een ten gunste van de Onderneming (te) ontvangen bedrag geldt als voorbehoud dat SheCredit dit bedrag daadwerkelijk, definitief en onvoorwaardelijk, op haar bankrekening ontvangt.

Artikel 23 Pandrecht:

 1. Door het van toepassing worden van de Algemene Kredietvoorwaarden heeft de Onderneming:
 2. a) zich verbonden de volgende goederen met inbegrip van de daarbij behorende nevenrechten aan SheCredit te verpanden tot zekerheid van al hetgeen SheCredit op enig moment, uit welken hoofde ook, van hem te vorderen heeft of verkrijgt:
 3. alle (geld-)vorderingen die de Onderneming, uit welken hoofde ook, op SheCredit heeft of verkrijgt;
 4. alle zaken, waardepapieren, effecten en andere financiële instrumenten die een derde (bijvoorbeeld een bank), uit welken hoofde ook, van of voor de Onderneming onder zich heeft of verkrijgt;

iii. alle aandelen in verzameldepots die zo’n derde onder haar beheer heeft of verkrijgt;

 1. alle goederen die in de plaats van de goederen onder i, ii, of iii (zullen) treden;
 2. b) voor zover rechtens mogelijk, de sub a bedoelde goederen aan SheCredit in pand gegeven;
 3. c) SheCredit onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie, om die goederen namens de Onderneming, eventueel steeds herhaald, aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding.
 4. De Onderneming staat er voor in dat hij tot de verpanding bevoegd is en dat de desbetreffende goederen vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan SheCredit.
 5. SheCredit zal de verpande goederen, als de Onderneming daarover wil beschikken, vrijgeven indien de waarde van de daarna resterende verpande goederen voldoende dekking biedt voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de Onderneming te vorderen heeft of zal krijgen. SheCredit mag pas tot uitwinning van het verpande overgaan als zij een opeisbare vordering heeft op de Onderneming en de Onderneming met de nakoming daarvan in verzuim is. SheCredit zal niet meer van het verpande uitwinnen dan nodig is voor de voldoening van de schuld van de Onderneming. Nadat SheCredit van haar uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal zij de Onderneming daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 24 Polissen als onderpand:

Indien tot zekerheid aan SheCredit zijn verpand, rechten voorvloeiende uit overeenkomsten van levens- en/of arbeidsongeschiktheids-, overlijdensrisico- en/of ongevallenverzekering, geldt onder meer het volgende;

 1. de verzekering(en) moet(en) tenminste gedurende de looptijd van de krediet, ook als deze wordt verlengd, worden voortgezet en de premies dienen stipt op de vervaldagen te worden voldaan;
 2. SheCredit is bevoegd achterstallige premies met eventuele rente voor rekening van Onderneming te voldoen;
 3. SheCredit is bevoegd zichzelf als begunstigde aan te wijzen en de polis te (her)belenen;
 4. de originele polis zal bij SheCredit berusten en moet zo spoedig mogelijk aan haar ter hand worden gesteld;
 5. indien enige ter zake van zodanige verzekering verschuldigde betaling, daaronder begrepen die van premie, niet tijdig geschiedt, is SheCredit bevoegd tot opzegging en afkoop van die verzekering en tot ontvangst van de afkoopwaarde ter betaling van de krediet, tot en ter hoogte van het bedrag van het krediet; SheCredit is in zodanig geval voorts bevoegd met de verzekeraar – eventueel in afwijking van de polisvoorwaarden – overeen te komen, dat die verzekering ongewijzigd van kracht blijft, zolang de waarde van deze daarvoor toereikend is;
 6. zodra een uitkering ter zake van zodanige verzekering opeisbaar wordt, is SheCredit – ongeacht de al of niet bestaande opeisbaarheid van het krediet – bevoegd tot ontvangst van die uitkering ter betaling van de krediet, tot en ter hoogte van het bedrag van het krediet;
 7. na betaling van het krediet zal de aanwijzing van SheCredit als eerste begunstigde vervallen zijn, zonder dat een nadere rechtshandeling daartoe nodig is;
 8. ingeval van uitwinning van het pandrecht is SheCredit bevoegd tot afkoop van de verzekering.

Artikel 25 Coaching/begeleiding:

SheCredit is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Onderneming en/of derde(n) als gevolg van handelen of nalaten door de SheCredit, bijvoorbeeld voortvloeiend uit een overeenkomst tot Coaching/begeleiding en de Coaching die in dat kader plaatsvindt.

Artikel 26 Verrekening:

SheCredit mag altijd hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Onderneming te vorderen heeft, verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van de Onderneming op SheCredit, ongeacht de valuta waarin de vorderingen en tegenvorderingen luiden. Als de vordering van SheCredit op de Onderneming of de tegenvordering van de Onderneming op SheCredit nog niet opeisbaar is, maakt SheCredit van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik tenzij op de tegenvordering beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt recht wordt gevestigd, de Onderneming haar tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt, de Onderneming failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt of een andere insolventieregeling of een wettelijke schuldsanering op de Onderneming van toepassing wordt. SheCredit stelt de Onderneming zo mogelijk voorafgaand aan de verrekening daarvan in kennis.

Artikel 27 Zekerheden:

 1. Door het van toepassing worden van de Algemene Kredietvoorwaarden heeft de Onderneming zich jegens SheCredit verbonden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van SheCredit op de Onderneming, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van SheCredit, ten genoegen van SheCredit, (aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn, en daartoe zo nodig door de Onderneming en genoegen van SheCredit te worden vervangen en / of aangevuld, dat SheCredit gelet op het risicoprofiel van de Onderneming, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor SheCredit relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. SheCredit zal op verzoek van de Onderneming de reden van die zekerheidstelling, of de vervanging of aanvulling daarvan, meedelen. De omvang van de gevraagde zekerheid moet in een redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van de Onderneming.
 2. Pand- en hypotheekrechten van SheCredit strekken voor het geval een andere financiële instelling als haar rechtsopvolgster onder algemene titel de relatie van de Onderneming met SheCredit, geheel of gedeeltelijk, voortzet mede ten gunste van die andere financiële instelling alsof deze SheCredit zelf was.
 3. SheCredit kan haar pand- of hypotheekrechten op ieder moment, geheel of gedeeltelijk, door opzegging beëindigen.
 4. Vestiging van een (nieuwe) zekerheid ten gunste van SheCredit strekt niet tot vervanging of vrijgave van (bestaande) zekerheden.
 5. Als de Algemene Kredietvoorwaarden tegenover de Onderneming worden gebruikt ter wijziging, aanvulling en/of vervanging van eerdere Algemene Kredietvoorwaarden, blijven alle uit hoofde van die eerdere Algemene Kredietvoorwaarden bestaande zekerheden, rechten op zekerheden en verrekenbevoegdheden, onverkort van kracht naast de overeenkomstige rechten en bevoegdheden uit hoofde van de Algemene Kredietvoorwaarden.

Artikel 28 Bijzondere kosten:

 1. Als SheCredit wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de Onderneming en een derde, dan zal de Onderneming de daaruit voor SheCredit voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstandskosten) volledig aan haar vergoeden.
 2. Alle overige bijzondere kosten van SheCredit voortvloeiend uit de relatie met de Onderneming komen voor rekening van de Onderneming voor zover dit redelijk is.

Artikel 29 Belastingen en heffingen:

Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder welke naam dan ook en door wie ook geheven – die betrekking hebben op de relatie tussen de Onderneming en SheCredit komen voor rekening van de Onderneming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 30 Incidenten en calamiteiten:

Als zich bij (de uitvoering van) een overeenkomst tussen SheCredit en de Onderneming een incident of calamiteit dreigt voor te doen, voordoet of zich heeft voorgedaan, moet de Onderneming op verzoek van SheCredit alles doen of nalaten wat SheCredit in verband daarmee redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 31 Partiële nietigheid of vernietigbaarheid:

Mocht een bepaling in de Algemene Kredietvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in de Algemene Kredietvoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Artikel 32 Klachten en geschillen:

 1. Als de Onderneming niet tevreden is over de dienstverlening van SheCredit, dient hij zich eerst te wenden tot SheCredit met inachtneming van de bij SheCredit daarvoor geldende procedure.
 2. Geschillen tussen de Onderneming en SheCredit worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij dwingend recht anders bepaalt. De Onderneming kan een geschil ook voorleggen aan de bevoegde geschillen- en klachtencommissies.

Artikel 33 Opzegging van de relatie:

Zowel de Onderneming als SheCredit kan de relatie tussen hen schriftelijk geheel of gedeeltelijk opzeggen. Als SheCredit de relatie opzegt, deelt zij desgevraagd de reden van de opzegging aan de Onderneming mee. Na opzegging van de relatie worden de tussen de Onderneming en SheCredit bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig mogelijk afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens de afwikkeling blijven de Algemene Kredietvoorwaarden en de op de individuele overeenkomsten toepasselijke specifieke voorwaarden van toepassing.

Artikel 34 Contractoverneming:

Door het van toepassing worden van de Algemene Kredietvoorwaarden heeft de Onderneming, voor het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van SheCredit, er bij voorbaat medewerking aan verleend dat haar rechtsverhouding met SheCredit in het kader van die (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op een derde overgaat.

Artikel 35 Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Kredietvoorwaarden:

Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Kredietvoorwaarden worden niet van kracht dan nadat met de Algemene Leden Vergadering van SheCredit overleg is gepleegd over die wijzigingen en aanvullingen, de Algemene Leden Vergadering van SheCredit daarmee heeft ingestemd en over de wijze waarop die wijzigingen en aanvullingen ter kennis van de Onderneming worden gebracht. De wijzigingen en aanvullingen worden gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam. De wijzigingen en aanvullingen zullen van kracht worden zestig dagen na de datum van deponering.